به گزارش شمال اصفهان؛در راستای اجرای مصوبات کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان برخوار صبح امروز اقای مهندس خدایی بخشدار بخش حبیب آباد-دکتر کمالی مدیریت شبکه بهداشت و درمان -نماینده محیط زیست شهرستان برخوار از روند بهسازی سیستم تصفیه فاضلاب کشتارگاه دام حبیب اباد بازدید بعمل آوردند. . . .

به گزارش شمال اصفهان؛در راستای اجرای مصوبات کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان برخوار صبح امروز اقای مهندس خدایی بخشدار بخش حبیب آباد-دکتر کمالی مدیریت شبکه بهداشت و درمان -نماینده محیط زیست شهرستان برخوار از روند بهسازی سیستم تصفیه فاضلاب کشتارگاه دام حبیب اباد بازدید بعمل آوردند.

بازدید بخشدار حبیب آباد از سیستم تصفیه فاضلاب کشتارگاه دام

.

بازدید بخشدار حبیب آباد از سیستم تصفیه فاضلاب کشتارگاه دام

.

بازدید بخشدار حبیب آباد از سیستم تصفیه فاضلاب کشتارگاه دام

.

بازدید بخشدار حبیب آباد از سیستم تصفیه فاضلاب کشتارگاه دام