به گزارش شمال اصفهان؛امروز آقای مهندس خدایی بخشدار محترم حبیب آباد – رئیس محترم کمیته امداد – مسئول محترم زکات شهرستان -از مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) بازدید نمودند.        

به گزارش شمال اصفهان؛امروز آقای مهندس خدایی بخشدار محترم حبیب آباد – رئیس محترم کمیته امداد – مسئول محترم زکات شهرستان -از مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) بازدید نمودند.

بازدید از مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره)

 

بازدید از مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره)

 

بازدید از مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره)

 

بازدید از مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره)