صدای برخوار، رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان برخوار خبرداد: انعقاد تفاهم نامه همکاری با مرکز آموزش گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب…

به گزارش صدای برخوار ؛ علیرضا ملک پور رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان برخوار در تکمیل این خبربیان داشت: درراستای تعاملات واستفاده از پتانسیل های آموزشی تفاهم نامه ای با مرکز آموزش گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب با هدف افزایش سطح دانش فنی و مهارتی منابع انسانی مورد نیاز واحدهای اقتصادی، مربیان، کارشناسان وکارآفرینان صورت پذیرفت.
علیرضا ملک پور افزود: آینده پژوهی در حوزه مشاغل مورد نیاز صنایع و سایر واحدهای تولیدی و خدماتی و اجرای طرح مهارت آموزی دوگانه (آموزش – کار) مهمترین راهکار برای چرخه اشتغال کشور می باشد.
رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان برخوار از دیگراهداف این تفاهم نامه به آینده پژوهی درحوزه مشاغل مورد نیاز صنایع و سایرواحدهای تولیدی وخدماتی، شناسایی وتامین نیازهای مهارتی شاغلین ومدیران مشاغل، تهیه وتدوین استانداردها ودوره های مهارتی تکمیلی بین سطوح تحصیلی به منظور تامین ،به روزرسانی وارتقای منابع انسانی، تدوین ویکسان سازی استانداردها و سرفصل های آموزشی مشترک،انجام بازدیدهای متقابل علمی، برگزاری همایش های علمی ،تحقیقاتی مشترک،استفاده از سایر امکانات تحقیقاتی (آزمایشگاهی،کارگاهی) متقابل براساس ضوابط، زمینه سازی و گسترش ارتباطات فعال و موثر طرفین در زمینه آموزش مشاغل، مهارت ها وفناوری های نوین و پیشرفته اشاره داشت.
درادامه محمد آهنگریان رئیس دانشگاه علمی کاربردی گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب گفت: از جمله راهکارهای اشتغال زایی تعامل بین مرکز آموزش فنی و حرفه ای و مرکز علمی کاربردی در امر ارتقا آموزش و مهارت ها جهت جذب و ماندگاری نیروهای کارآمد است.

/انتهای پیام/