به گزارش شمال اصفهان؛آمار تفکیکی ثبت نام کنندگان در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان‌های ۲۴ گانه استان اصفهان به شرح زیر است *اصفهان شامل ۱۴ حوزه شهری و ۶ بخش روستایی است، در مجموع ۲۴۰۳ نفر برای شرکت در این انتخابات ثبت نام کرده‌اند. در شهر اصفهان ۸۴۵ نفر ثبت نام کرده‌اند […]

به گزارش شمال اصفهان؛آمار تفکیکی ثبت نام کنندگان در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان‌های ۲۴ گانه استان اصفهان به شرح زیر است

*اصفهان شامل ۱۴ حوزه شهری و ۶ بخش روستایی است، در مجموع ۲۴۰۳ نفر برای شرکت در این انتخابات ثبت نام کرده‌اند. در شهر اصفهان ۸۴۵ نفر ثبت نام کرده‌اند که شامل ۱۲۷ زن و ۷۱۷ مرد است، در ۶ بخش روستایی نیز در مجموع ۱۱۳۷ نفر ثبت نام کرده‌اند که شامل ۴۳ زن و ۱۰۹۴ مرد است.

*کاشان شامل ۷ حوزه شهری و ۵۴ حوزه روستایی است که در مجموع ۷۲۷ نفر ثبت نام کرده‌اند. از این تعداد ۲۹۰ نفر در حوزه شهری و ۴۳۰ نفر در حوزه روستایی هستند.

*آران و بیدگل شامل ۴ حوزه شهری و ۱۱حوزه روستایی است، در مجموع ۲۷۰ نفر ثبت نام کرده‌اند.

*گلپایگان شامل ۳ حوزه شهری و ۴۱ حوزه روستایی است. در مجموع ۳۰۲ نفر ثبت‌نام کرده‌اند که ۸۲ نفر در حوزه شهری و ۲۲۰ نفر در حوزه روستایی هستند.

*شاهین شهر و میمه شامل ۵ حوزه شهری و ۱۲ حوزه روستایی است و در مجموع ۳۵۶ نفر ثبت نام کرده‌اند.

*خوانسار شامل یک حوزه شهری و ۱۷ حوزه روستایی است که ۱۴۸ نفر ثبت نام کرده‌اند، از این تعداد ۲۵ نفر در حوزه شهری و ۱۲۲ نفر در حوزه روستایی هستند.

*برخوار شامل ۷ حوزه شهری و ۶ حوزه روستایی است که در مجموع ۲۳۱ نفر ثبت نام کرده‌اند.

*اردستان شامل ۳ حوزه شهری و ۲۰ حوزه روستایی است که در مجموع ۵۲۲ نفر ثبت نام کرده‌اند، از این تعداد ۹۳ نفر در حوزه شهری و ۴۲۹ نفر در حوزه روستایی هستند.

*فلاورجان شامل ۳ بخش و ۸ حوزه شهری است، که در مجموع ۶۴۷ نفر ثبت نام کرده‌اند. از این تعداد ۲۱۳ نفر در حوزه شهری و ۴۳۴ نفر در حوزه روستایی در ۳ بخش ثبت نام کرده‌اند.

*تیران و کرون شامل ۳ حوزه شهری و ۴۶ حوزه روستایی است که در مجموع ۳۶۶ نفر ثبت نام کرده‌اند. از این تعداد ۶۳ نفر در حوزه شهری و ۳۰۳ نفر در حوزه روستایی هستند.

*لنجان شامل ۹ حوزه شهری و ۳۵ حوزه روستایی است که ۶۶۸ نفر ثبت نام کرده‌اند، از این تعداد ۳۹۷ نفر در حوزه شهری و ۲۷۱ نفر در حوزه روستایی هستند.

*مبارکه شامل ۶ حوزه شهری و ۲۴ حوزه روستایی است که ۴۶۲ نفر در مجموع ثبت نام کرده‌اند از این تعداد ۲۴۹ نفر در حوزه شهری و ۲۱۳ نفر در حوزه روستایی هستند.

*چادگان شامل ۲ حوزه شهری و ۲ بخش است، در مجموع ۲۶۰ نفر ثبت‌نام کرده‌اند که ۲۹ نفر در حوزه شهری و ۲۳۱ نفر در حوزه روستایی هستند.

*نجف آباد شامل ۶ حوزه شهری و ۱۴ حوزه روستایی است، در مجموع ۳۸۳ نفر ثبت نام کرده‌اند، از این تعداد ۲۹۹ نفر در حوزه شهری و ۸۴ نفر در حوزه روستایی هستند.

*نطنز شامل ۴ حوزه شهری است، در مجموع ۴۰۶ نفر ثبت نام کرده‌اند که در حوزه‌های شهری ۱۱۴ نفر و در حوزه‌های روستایی ۲۹۲ نفر هستند.

*خمینی شهر شامل ۴ حوزه شهری و ۲ حوزه روستایی است که در مجموع ۲۶۴ نفر ثبت نام کرده‌اند، از این تعداد ۲۳۸ نفر در حوزه شهری و ۲۶ نفر در حوزه روستایی هستند.

*شهرضا شامل ۲ حوزه شهری و ۲۳ حوزه روستایی است که در مجموع ۴۲۸ نفر ثبت نام کرده‌اند، از این تعداد ۲۲۶ نفر در حوزه شهری و ۲۰۲ نفر در حوزه روستایی هستند.

*دهاقان شامل ۲ حوزه شهری و ۱۲ حوزه روستایی است که در مجموع ۱۴۷ نفر ثبت نام کرده‌اند، از این تعداد ۴۶ نفر در حوزه شهری و ۱۰۱ نفر در حوزه روستایی هستند.

*فریدون شهر شامل ۲ حوزه شهری و ۶۲ حوزه روستایی و ۸ حوزه عشایر است که در مجموع ۲۸۷ نفر ثبت نام کرده‌اند. از این تعداد ۴۹ نفر در حوزه شهری، ۲۳۷ نفر در حوزه روستایی و ۳۷ نفر در حوزه عشایر ثبت نام کرده‌اند.

*سمیرم شامل ۴ حوزه شهری و ۱۵۰ حوزه روستایی و ۶۰ شعبه عشایری است، در مجموع ۷۰۵ نفر ثبت نام کرده‌اند که ۹۷ نفر در حوزه شهری و ۶۰۸ نفر در حوزه روستایی هستند.

*فریدن شامل ۲ حوزه شهری و ۵۶ حوزه روستایی است که در مجموع ۲۱۳ نفر ثبت نام کرده‌اند از این تعداد ۳۱ نفر در حوزه شهری و ۱۸۲ نفر در حوزه روستایی هستند.

*بوئین میاندشت شامل ۲ حوزه شهری و ۳۶ حوزه روستایی است که ۲۵۲ نفر در مجموع ثبت نام کرده‌اند، از این تعداد ۴۶ نفر در حوزه شهری و ۲۰۶ نفر در حوزه روستایی هستند، همچنین در روستای رزنه به عنوان حوزه مسیحیان ۶ نفر ثبت نام کرده‌اند.

*نائین شامل ۳ حوزه شهری و ۳۴ حوزه روستایی است، در مجموع ۲۸۸ نفر ثبت نام کرده‌اند، ۷۸ نفر در حوزه شهری و ۲۱۰ نفر در حوزه روستایی هستند.

*خور و بیابانک شامل ۳ حوزه شهری و ۱۶ حوزه روستایی است که در مجموع ۱۵۸ نفر ثبت نام کرده‌اند، از این تعداد ۳۵ نفر در حوزه شهری و ۱۲۳ نفر در حوزه روستایی هستند.
/انتهای پیام/