به گزارش شمال اصفهان؛پس از گذشت ۲۰ سال منزل مسکونی که در مسیر دو خیابان شهید مرتضی رفیعی و خیابان کمال در شهر دولت آباد قرار داشت؛ خریداری و آزاد سازی شد .این آزاد سازی با تلاش اعضای شورای اسلامی و شهرداری دولت آباد و خرید منزل مسکونی به مساحت ۳۳۲ متر مربع با هزینه […]

به گزارش شمال اصفهان؛پس از گذشت ۲۰ سال منزل مسکونی که در مسیر دو خیابان شهید مرتضی رفیعی و خیابان کمال در شهر دولت آباد قرار داشت؛ خریداری و آزاد سازی شد .
این آزاد سازی با تلاش اعضای شورای اسلامی و شهرداری دولت آباد و خرید منزل مسکونی به مساحت ۳۳۲ متر مربع با هزینه ای افزون بر یک میلیارد و ۶۶۰ میلیون ریال انجام شد و آرزوی ۲۰ ساله ی مردم برای وصل شدن این دو خیابان محقق شد .
با آزاد سازی این معبر خیابان های آیت الله نجفی، نوفل لوشاتو و کمال به خیابان شهید مرتضی رفیعی متصل شد .

آرزوی 20 ساله ی ساکنین خیابان های شهید مرتضی رفیعی و کمال محقق شد

.

آرزوی 20 ساله ی ساکنین خیابان های شهید مرتضی رفیعی و کمال محقق شد

.

آرزوی 20 ساله ی ساکنین خیابان های شهید مرتضی رفیعی و کمال محقق شد

.

آرزوی 20 ساله ی ساکنین خیابان های شهید مرتضی رفیعی و کمال محقق شد